Alamat Baru Kami

Alamat Baru Kami

Klik di FOTO

Sunday, February 12, 2006

Multi Level Marketing (MLM) Haram? Bhg 2
Kategori : Surat Pembaca
Oleh : Abu Ameer Mujahid


Inilah beberapa tafsir mengenai al-bai’ain fial-bai’ah (dua aqad jual beli dalam satu aqad jualbeli); atau yang dikenali sebagai al-‘aqdain fial-‘aqd, atau al-shafqatain fi al-shafqah. Salah satu penafsiran mengenai shafqatain fi shafqah adalah dikaitkannya jual beli dengan syarat-syarat tertentu yang boleh membatalkan sebuah transaksi jualbeli.

Oleh kerana itu, bila sesuatu transaksi jualbeli yang dikaitkan dengan syarat-syarat fasid, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai “dua aqaddalam sebuah aqad”. Transaksi sebegini dikategorikan sebagai transaksi yang diharamkan. Namun, jika suatu transaksi dikaitkan dengan syarat-syarat yang lazim,maka syarat ke atas transaksi tersebut bukanlah perkara yang haram.

Untuk itu, kita harus memahami terlebih dahulu syarat-syarat yang lazim dan syarat-syarat yang tidak lazim (syarat fasid), agar kita boleh membezakan samada syarat tersebut dikategorikan sebagai syarat yang boleh membatalkan jual beli atau tidak. Para fuqaha mengklasifikasi syarat-syarat jual beli(transaksi) kepada dua bahagian.

Pertama, syarat shahih lazim. Shahih lazim adalah transaksi yang sesuai dengan tuntutan aqad. Syarat lazim terbahagi kepada tiga:

1. Syarat yang menjadi tuntutan jual beli. Syarat ini wajib dipenuhi, dan menjadi syarat sahnya sebuah transaksi. Contohnya, sahnya pertukaran adalah adanya pertukaran barang dengan barang; syarat sahnya jualbeli adalah dengan adanya pertukaran barang dan pelunasan pembayaran. Suci dari najis merupakan syarat sahnya sholat, dan lain sebagainya.

2. Syarat yang berhubungan dengan kemashlahatan aqad.Misalnya, syarat penangguhan pembayaran ke atas transaksi tertentu. Jika seseorang mensyaratkan transaksi boleh berjalan jika pembayaran dilakukan secara kredit, maka syarat sebegini dibolehkan. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka transaksi harusdijalankan. Namun jika syarat-syarat tersebut tidakdipenuhi, maka pembeli berhak membatalkan aqad, dengan alasan tidak memenuhi syarat.

3. Syarat yang manfaatnya diketahui oleh penjual dan pembeli. Misalnya, jika transaksi jual beli rumah terjadi, maka penjual rumah boleh menempati rumah tersebut selama 1 atau 2 bulan sebelum diserahkan kepada pembeli. Syarat semacam ini tidaklah membatalkan transaksi jual beli tersebut, dan tidakdikategorikan sebagai dua aqad dalam satu aqad.

Syarat Fasid. Syarat fasid pula ada beberapa kategori:

1. Syarat yang membatalkan aqad sejak daripada awalnya. Misalnya, seorang penjual berkata, “Aku jual kepadamu rumahku dengan syarat kamu harus menjual barangmu yang ini, atau kamu harus meminjami aku barang ini atau itu…” Syarat semacam ini dilarang,berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “Tidak dihalalkan salaf (hutang) dengan penjualan, dan tidak pula ada dua syarat dalam satu jual beli.” [HR.at-Tirmidzi]. Contoh yang lain adalah, “Aku jual kepadamu barangku ini, dengan syarat engkau kawini anakku.”

2. Syarat yang meniadakan tuntutan aqad, tapi aqadnya tetap sah. Transaksi semacam ini batal, misalnya, jika disyaratkan pihak pembeli tidak boleh rugi pada saat menjual. Contoh lain adalah, penjual mensyaratkan kepada pembeli tidak boleh menjual barangnya, atau tidak boleh menghibahkannya; dan lain sebagainya.

3. Syarat yang tidak mengesahkan aqad. Syarat-syarat semacam ini biasanya dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Misalnya, seorang penjual berkata, “Aku jual kepadamu barang ini, jika si fulan telah merelakannya,atau jika kamu menemuiku di tempat ini dan itu.”

4. Terdapatnya dua syarat dalam satu transaksi jualbeli. Misalnya, pihak pembeli mensyaratkan agar yang memotong dan membawa kayu adalah penjualnya sendiri.Syarat semacam ini batal, berdasarkan sabda RasulullahSAW: “Tidak dihalalkan salaf (hutang) dan penjualan; serta dua syarat dalam satu transaksi jual beli.” [HR.at-Tirmidzi].

Inilah syarat-syarat yang boleh membatalkan aqad dan yang tidak membatalkan aqad. Secara umum, jika seseorang masuk ke dalam jaringan MLM, maka dia diminta untuk mengisi borang(administratif), dan disyaratkan untuk melakukan pembelian dengan item dan harga tertentu.

Seterusnya dia disyaratkan melakukan penjualan dengan kaedah mencari downline sebanyak-banyaknya. Jika dia berjaya mendapat downline, maka dia akan mendapatkan komisyen diatas kejayaannya mendapatkan downline, serta komisyen atas pembelian (kegunaan peribadi) yang dilakukan oleh downlinenya atas barang yang diperjualbelikan dalam MLM tersebut.

Demikian seterusnya, jika downline mendapatkan lagi downline berikutnya, maka ia akan mendapatkan komisyen. Jika syarat-syarat ini dipenuhi, maka seseorang itu sah menjadi anggota MLM. Kebanyakan MLM, terdapat komisyen bagi upline dari pembelian yang dilakukan oleh downline-downlinenya hingga ke bawah; atau berasal dari penjualan yang dilakukan oleh upline.

Jika downline-downline tersebut tidak aktif; tidak melakukan pembelian ke atas barang atau melakukan penjualan barang, maka upline tidak akan mendapat komisyen lagi. Begitu pula jika seorang berada pada posisi downline terakhir (berada pada posisi paling akhir dari rangkaian MLM), tentunya ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali jika dia sendiri melakukan membeli barang untuk diguna sendiri).

Kesimpulan dari fakta di atas bahawa di dalam MLM ada aktiviti mencari downline dengan komisyen tertentu,penjualan, dan penggunaan produk MLM. Fakta Dua Aqad Dalam Satu Transaksi Dalam transaksi penjualannya, kebanyakan MLM melakukan dua aktiviti berikut ini:

1. Penjualan oleh ahli syarikat MLM kepada orang lain yang tidak mahu terikat dengan syarat-syarat keahliaan tertentu (orang yang tidak ingin menjadi ahli MLM).Dalam kes ini, ahli hanya mendapatkan komisyen dari penjualan produk saja. Transaksi sebegini bukanlah sesuatu yang terlarang di dalam Islam.

2. Penjualan oleh ahli kepada seseorang yang diikat dengan syarat tertentu. Dalam kes ini, seorang ahli MLM disyaratkan untuk membeli sekaligus menjadi agen dalam mencari down line. Fakta pengkaitan dan pensyaratan jual beli dengan sistem ejen (samsarah) semacam ini terlihat tatkala perusahaan tersebut menjual barang pada seseorang yang telah menjadi ahlinya, maka pembeli tersebut disyaratkan menjadi agennya dalam urusan mencari downline-downline.

Pembeli yang sebenarnya juga ejen syarikat MLM ini akan mendapatkan komisyen dari transaksi jual beli dan sistem agen yang dilakukannya.Dengan kata lain, MLM ini sebenarnya sedang menjual barang kepada seseorang yang disyaratkan menjadi agennya.

Amalan sebegini telah menggabungkan di antara jualbeli dengan sistem agen; sehingga tergolong sebagai shafqatain fi shafqah yang diharamkan di dalam Islam.Rasulullah SAW bersabda: “Tidak dihalalkan salaf (hutang) dengan penjualan, dan tidak pula ada dua syarat dalam satu jual beli.” [HR.at-Tirmidzi].

Di dalam perniagaan MLM, transaksi akan terbatal tidak hanya berhubung kait dengan agen di atas agen dan shafqatain bi al-shafqah, akan tetapi kadang-kadang juga berhubung kait dengan harga jualan yang terlalu tinggi (ghabn al-fâkhîs). Kami cuba menjelaskan hukum mengenai MLM secara terperinci dan mendalam semoga umat Islam tidak berada di dalam transaksi yang HARAM!

Wallahu a'lam bi al-shawab

Terima kasih kepada pemgirim