Alamat Baru Kami

Alamat Baru Kami

Klik di FOTO

Friday, February 10, 2006

'Multi Level Marketing (MLM) HARAM? (Bhg 1)
Kategori : Surat Pembaca
Oleh : Abu Ameer Mujahid

Assalamu'alaikum semua, Sering kita dengar rungutan kolompok masyarakat kitayang tidak begitu suka dengan kaedah penjualanbarangan berasaskan sistem 'multi level marketing'tanpa sebab yang yang munasabah. Biasanya mereka yangtidak menyokong kaedah jualan begini hanya keranadesakan-desakan yang selalu dikenakan oleh 'up line'supaya 'down-line' nya membuat jualan yang banyakdalam tempoh masa promosi untuk meningkatkan jualankumpulan.

Mari kita lihat apa pendapat ulama atau pemikir Islam berkaitan hukum perniagaan MLM ini : Pada dasarnya, hukum MLM ditentukan oleh bentuk muamalatnya. Jika muamalat yang terkandung di dalamnya adalah muamalat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka absahlah MLM tersebut. Namun, jika muamalatnya bertentangan dengan syariat Islam, maka haramlah MLM tersebut.

Pada faktanya kebanyakan MLM melakukan dua muamalat yang diharamkan di dalam Islam; iaitu: (1) mengambil komisyen/bonus yang bukan haknya (agendi atas agen), dan (2) dua aqad dalam satu aqad.

Mengambil Komisyen Yang Bukan Haknya (agen di atas agen) Apa yang dimaksudkan dengan agen di atas agen adalah jika seorang agen mengambil komisyen keuntungan dari agen yang lain. Sebagai contoh, Amir adalah agen dari Ahmad untuk menjualkan sebuah rumah. Ahmad mengatakan,bahawa rumah tersebut dijual dengan harga 100 ribu,dan Amir sebagai agen akan memperoleh komisyen sebanyak 10% dari hasil penjualan. Kemudian, Amir bertemu dengan Amar sebagai agen yang lain. Amir berkata kepada Amar, Jika kamu boleh menjualkan rumah Ahmad, maka kamu mendapatkan komisyen 10%, dan saya mendapatkan komisyen 5% dari kamu.

Komisyen yang diambil Amir dari Amar sesungguhnya bukan komisyen yang dibenarkan oleh syariat. Ini disebabkan Amir bukanlah pemilik rumah, dan bukan juga pembeli rumah.Oleh kerana itu, ia tidak boleh menetapkan ketetapan apapun, atau membuat perjanjian apapun dengan agen yang lain, iaitu Amar.

Sesungguhnya, agen hanya berhubung dengan pemilik barang (shahib al-mâl), atau pembeli barang. Dia tidak boleh berhubung dengan agen yang lain dalam hal mendapat keuntungan, dan komisyen.Akan tetapi, jika Amir mengajak Amar untuk bekerjasama dalam menjual rumah, kemudian komisyen dari Ahmad sebanyak 10% dibahagi sesama mereka, maka amalan sebegini dibolehkan di dalam Islam.

Perihal agen di atas agen tersebut juga berlaku dalam MLM. Di dalam MLM, jika seorang berjaya mendapat downline, maka ia juga akan mendapatkan komisyen keuntungan dari penjualan ataupun pembelian yang dilakukan oleh downline tersebut hingga downline kebawahnya, dan seterusnya. Padahal orang tersebut tidak berhak mendapatkan komisyen dari downlinenya. Muamalat sebegini dikategorikan sebagai mengambil komisyen yang bukan menjadi haknya (agen di atas agen).

Amalan sebegini hukumnya adalah haram. Jika amalan sebegini menjadi perkara biasa dan menjadi sistem bagi MLM, maka kita boleh menyatakan bahawa semua MLM adalah haram. Ia disebabkan di dalamnya terdapat aktiviti pengambilan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Padahal prinsip utama di dalam Islam adalah melarang pengambilan sesuatu yang bukan menjadihak atau bahagiannya. Tidak boleh dinyatakan sekiranya downline-downline tersebut redha, maka sahlah pengambilan komisyen tersebut.

Ini berdasarkan pada hujah bahawa sistem MLMlah yang menyebabkan komisyen diambil dari yang bukan menjadi hak seseorang. Dengan kata lain, sistem MLMlah yang menyebabkan seseorang boleh mengambil komisyen dari downlinenya melalui sebuah mekanisma yang telah ditetapkan oleh syarikat. Kenyataan ini diperkuat dengan adanya hujah bahawa kebanyakan downline tidak mengetahui siapa yang menjadi uplinenya hingga ke atas. Jika seorang anggota MLM berjaya menjual barang mahupun berjaya mendapat downline yang lain, maka secara automatik upline-upline nya berhak mendapatkan komisyen di atas penjualannya dan kejayaannya mendapat downline. Padahal komisyen yang diperolehi oleh upline dari downline termasuk dalam bentuk penyelewengan ke atas hak.

Jadi, isunya adalah sistem MLM yang telah memaksa siapa sahaja yang terlibat di dalamnya untuk melakukan pengambilan sesuatu yang bukan haknya, bukan dilihat berdasarkan kerelaan downline-downlinenya atas komisyen yang diambil syarikat yang kemudiannya diberikan kepada upline nya. Aqad samsarah (sistem agen) adalah aqad yang melibatkan seorang agen dengan pemilik barang (shahibal-mâl); atau pembeli barang. Jika pemilik barang meminta seseorang untuk menjualkan barangnya dengan komisyen tertentu, maka ini adalah mekanisma agen yang sah. Demikian pula jika seorang pembeli barang meminta seseorang untuk mencarikan barang tertentu dengan komisyen tertentu, maka mekanisma seperti ini juga sah menurut syara’.

Seseorang yang menjadi agen pihak pembeli tidak boleh menerima komisyen dari pihak penjual. Ini kerana dia adalah sebagai penghubung dari pihak pembeli sahaja.Jika seseorang menjadi agen dari pihak penjual, maka dia dilarang mengambil keuntungan dari perbezaan harga yang diberikan oleh pembeli. Ini kerana keuntungan tersebut adalah hak dari pihak penjual, bukan haknya,kecuali jika penjual mengizinkannya. Seorang agen dari pihak penjual tidak boleh menerima komisyen (bukan perbezaan harga penjualan) dari pihak pembeli dengan apa-apa bentuk meskipun pihak penjual merelakannya. Ini kerana dia adalah penghubung dari pihak penjual, bukan dari pihak pembeli.

Dalam kes MLM, seorang upline yang menjadi agen, akan mendapat komisyen di atas pembelian yang dilakukan oleh downlinenya (yang juga agen). Ini menunjukkan bahawa upline tersebut (yang juga agen) mendapat komisyen dari pembeli (iaitu downline yang sekaligus menjadi agen) pula. Amalan sebegini tentunya adalah amalan yang bertentangan dengan hukum syara’.

Dua Aqad Dalam Satu Aqad Dua aqad dalam satu aqad (‘aqdaain fi ‘aqd), atau“shafqatain bi shafqah” adalah dua aqad yang terkumpul menjadi satu dalam sesuatu muamalah. Rasulullah SAW telah melarang umat Islam melakukan dua aqad dalams atu transaksi. Ahmad Bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadith dari Abdullah bin Mas’ud ra, bahawasanya ia berkata: “Rasulullah SAW melarang dua aqad dalam sebuah aqad jual beli” .

Para fuqaha menafsirkan dua aqad dalam sebuah jualbeli, atau dua harga dalam sebuah jual beli seperti berikut: Pertama, jika seseorang mengatakan kepada orang lain,“Aku jual baju ini kepadamu dengan harga sepuluh dirham jika tunai, dan dua puluh dirham jika hutang.”Kemudian kedua orang tersebut berpisah dan belum ada kesepakatan tentang salah satu model jual beli tersebut. Para ‘ulama menyatakan bahawa jual beli semacam ini adalah fasid (rosak). Ianya kerana kedua-duanya tidak mengetahui (belum jelas benar)harganya. Asy-Syaukani menyatakan, “Adapun ‘illat diharamkannya dua aqad dalam satu aqad jual beli adalah tidak disepakatinya salah satu (aqad) harga dari dua (aqad) harga tersebut.” (Asy-Syaukani, NailulAuthar, bab al-Bai’).

Akan tetapi, jika kedua orang tersebut bersepakat tentang salah satu aqad (harga)dari dua aqad (harga) jual beli tersebut; misalnya pembeli menerima harga baju tersebut 20 dirham secara kredit; sebelum keduanya berpisah, maka sahlah jualbeli tersebut. Sebab, harga baju itu telah ditetapkan,dan kedua belah pihak mengetahui dengan jelas harga dari baju tersebut serta bentuk transaksinya.

Kedua, Syafi’i sebagaimana diriwayatkan olehAt-Tirmidzi, menafsirkan dua aqad dalam sebuah aqad jual beli seperti berikut; jika seseorang berkata kepada orang lain, “Saya jual rumahku kepadamu dengan harga sekian, akan tetapi engkau harus menjual anak laki-lakimu kepadaku. Jika kamu menjual anak laki-lakimu, maka aku serahkan rumah ini kepadamu.”

Muamalat semacam ini berbeza dengan jual beli dengan harga yang tidak diketahui. Namun demikian, muamalat semacam ini adalah bathil. Sebab, ia termasuk dalam jual beli bersyarat. Sedangkan jual beli bersyarat boleh menyebabkan tiada jelasnya tentang harga. Adapun‘illat pengharaman transaksi seperti ini (jual belibersyarat), menurut Asy-Syaukani adalah dikaitkannya jual beli dengan syarat untuk masa depan.

Ketiga, penafsiran ketiga mengenai “shafqatain fishafqah” adalah jika seseorang melakukan pesanan barang sejumlah gandum dalam jangka waktu satu bulan,dengan harga 1 dinar. Ketika tempoh masa telah tiba,dan pemesan meminta gandum yang dipesannya, orang yang dipesani barang berkata, “Juallah gandum yang seharusnya saya berikan kepada anda, dengan dua takar gandum, tapi jangkanya ditambah dua bulan.” Jual beli semacam ini adalah fasid, sebab aqad yang kedua telah masuk pada aqad yang pertama (Mubarakfuri, Tuhfatal-Ahwadziy, bab al-bai’ain fi al-bai’ah).

Bersambung....

Terima kasih kepada pengirim