Alamat Baru Kami

Alamat Baru Kami

Klik di FOTO

Tuesday, November 01, 2011

Laporan Audit: Tunggakan Bil Air Meningkat

KANGAR - Laporan Ketua Audit Negara Laporan bagi Aktiviti Jabatan/Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perlis Tahun 2010 mendapati beberapa kelemahan berlaku dalam pengurusan Bahagian Bekalan Air Jabatan Kerja Raya (JKR) Negeri Perlis.

Bahagian Bekalan Air JKR Negeri Perlis, bertanggungjawab memberikan perkhidmatan bekalan air bersih kepada pengguna domestik, perniagaan dan industri di negeri ini dengan aktiviti utamanya iaitu pengebilan adalah pengeluaran bil air kepada pengguna, memungut hasil, mengemaskinikan akaun pengguna dan mengurus tunggakan hasil air.

Pada 2 Ogos 2010, jabatan ini telah dikorporatkan menjadi Syarikat Air Perlis dengan nilai aset berjumlah RM203.34 juta tetapi pengurusan aktiviti bekalan air masih lagi di bawah pengurusan jabatan kerana syarikat tersebut belum beroperasi sepenuhnya.


Walaupun audit mendapti pengurusan pengebilan air adalah memuaskan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang dikenalpasti. Antara lainnya, audit mendapati tunggakan bil air sehingga 31 Disember 2010 adalah berjumlah RM18.77 juta yang mana jumlahnya meningkat setiap tahun. Jumlah ini adalah peningkatan sebanyak RM2.08 juta atau 12.5% berbanding tunggakan pada tahun 2009 yang berjumlah RM16.69 juta.


Audit mendapati peningkatan tunggakan hasil adalah disebabkan kegagalan penguatkuasakan undang-undang selain tiada penetapan sasaran kutipan tunggakan hasil air dan keadaan ini telah menyebabkan kerajaan negeri mengalami kekurangan hasil dari bekalan air.

Antara kelemahan lain yang dikenalpasti oleh audit ialah bacaan meter tidak mengikut jadual, penguatkuasaan tidak diambil terhadap individu,syarikat atau agensi yang mempunyai tunggakan bil air yang tinggi, pemotongan bekalan air lewat dilakukan serta penyambungan bekalan air lewat dimasukkan ke dalam sistem yang menyebabkan penggunaan air tanpa bil.

Selain itu audit juga mendapati pengurusan aduan oleh pengguna juga tidak memuaskan.

No comments: